Privacyverklaring

NCM Bewindvoering is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar
(voormalige) klanten, potentiële klanten en bezoekers van de website(s) van essentieel belang is voor
haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. NCM Bewindvoering houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

NCM Bewindvoering, Postbus 67026 – 1060 JA Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

NCM Bewindvoering verwerkt jouw persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Onder de verwerking verstaan we al het gebruik
van persoonsgegevens, zoals het opslaan, aanpassen, doorsturen of (gedeeltelijk) verwijderen van
deze gegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke
M. Benbouchta is de Functionaris Gegevensbescherming van NCM Bewindvoering en is te bereiken
via info@ncm-bewindvoering.nl en per post: Postbus 67026, 1060 JA Amsterdam.

Soorten persoonsgegevens
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens gebruiken voor de doelen die we in deze
privacyverklaring noemen:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geslacht
– Burgerlijke staat
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Postcode + woonplaats
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die jij actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan
te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
NCM Bewindvoering verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– burgerservicenummer (BSN)

Vaak gebruiken we maar een aantal van bovengenoemde gegevens. Welke dat zijn, hangt af van het
doel, waarvoor we de gegevens verwerken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

NCM Bewindvoering verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om de door onze geleverde diensten bij jou af te leveren

Bewaren

NCM Bewindvoering bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens
zolang dat nodig is voor de doelen die we in deze verklaring noemen of om te voldoen aan wettelijke
(bewaar)verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens
NCM Bewindvoering deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is
voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke
verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van jouw gegevens. NCM Bewindvoering blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies
NCM Bewindvoering gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je
computer, tablet of smartphone. NCM Bewindvoering gebruikt cookies met een puur technische
functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw
voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website
goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw
surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Bij jouw eerste
bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je
toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een
toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Rechten
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken
of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door NCM Bewindvoering en
heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan
indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of
een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie,
verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je
toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ncmbewindvoering.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op jouw verzoek . NCM Bewindvoering wil je er tevens op wijzen dat je de
mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

NCM Bewindvoering neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris voor
de gegevensbescherming via info@ncm-bewindvoering.nl

Wijzigingen
Wij kunnen deze Privacy- en cookie verklaring eenzijdig wijzigen. We raden u dan ook aan om deze
verklaring regelmatig te bekijken. Zo blijft u van eventuele wijzigingen op de hoogte.
Deze privacy- en cookieverklaring is laatstelijk gewijzigd op 27-8-2020 en in overeenstemming
gebracht met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking
is getreden.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze privacy- en cookie verklaring nog vragen over de bescherming van uw
persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze functionaris voor de gegevensbescherming.